Najnowsze informacje
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"

Aktualności

Informacja do mieszkańców

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Centrum” zwraca się z prośbą do mieszkańców o nie wyrzucanie do lub w rejony osłon śmietnikowych odpadów pobudowanych tj. gruz, płyty kartonowo gipsowe, futryny, armatura sanitarna, sprzętu RTV i AGD oraz innych śmieci nie zaklasyfikowanych do selektywnej zbiórki.

Zgodnie z Uchwała Nr 188/XXVIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r. mieszkańcy naszego osiedla mogą dostarczać nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady, które nie zostały uwzględnione do odbioru przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), przy ul. gen. Tomasza Turskiego.

PSZOK przyjmuje od mieszkańców Ostrołęki następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 1. przeterminowane pestycydy, środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy);
 2. chemikalia (oleje odpadowe, rozpuszczalniki, alkalia, kwasy, odczynniki fotograficzne, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza, żywice zawierające odpady), rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, odczynniki fotograficzne, oleje i tłuszcze , farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 3. detergenty (środki czyszczące);
 4. zużyte baterie i akumulatory;
 5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, urządzenia zawierające freony, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;
 6. odpady z remontów prowadzonych przez mieszkańców we własnym zakresie:
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów,
 • gruz ceglany;
 • zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione;
 1. zużyte opony (4 szt. na rok);
 2. meble i inne odpady wielkogabarytowe;
 3. leki cytotoksyczne i cytostatyczne;


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul gen. Tomasza Turskiego, Ostrołęka Ławy czynny jest:

 1. od wtorku do soboty od godz. 11.00 do godz. 18.00 w okresie od kwietnia do końca września,
 2. od wtorku do soboty od godz. 09.00 do godz. 16.00 w okresie od października do końca marca roku następnego.

Mieszkańcy osiedla mogą wystawić odpady zakwalifikowane jako wielkogabarytowe (łózka, szafki, dywany) na dzień przed ich planowanym odbiorem w okolice osłony śmietnikowej.