Najnowsze informacje
Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM"

Aktualności

Informacja podsumowująca spotkania z członkami SMC

Informacja podsumowująca
spotkania z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”

Spotkania Zarządu z członkami Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” odbyły się w dniach: 9, 14, 16 i 21 stycznia 2020r. na sali konferencyjnej w siedzibie Spółdzielni w Ostrołęce przy ul. Sikorskiego 45 o godz. 1700.

Z 2 779 członków Spółdzielni, w 4 spotkaniach uczestniczyło 103 członków, co stanowi 3,71 %.
Tematem wiodącym spotkań było przedstawienie propozycji budowy mieszkań „lokatorskich” dla członków Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” oraz omówienie innych istotnych spraw związanych z miejscem zamieszkiwania w Spółdzielni.

Pierwszy punkt spotkań to wyświetlenie prezentacji przygotowanej przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowej RP na temat spółdzielczego budownictwa lokatorskiego. W trakcie prezentacji omówiono takie kwestie jak:

Spotkania zorganizowane zostały w formie szerokiej informacji o możliwościach jakie zaistniały w związku ze zmianami prawa oraz zabezpieczenia finansowego ewentualnej inwestycji.

Zarząd Spółdzielni poinformował zebranych członków, iż warunkiem podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy jest ich akceptacja rozpoczęcia procesu inwestycyjnego Spółdzielni. Stosowna uchwała zostanie poddana pod głosowanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Decyzję podejmą właściciele Spółdzielni czyli jej członkowie. Wtedy będą mogły zostać podjęte kolejne kroki co do budowy budynku z mieszkaniami lokatorskimi.

Kolejnym punktem spotkań było omówienie propozycji do planu remontów, jakie Spółdzielnia zamierza zrealizować do końca 2020 r. a wynikające z przyjętych „Kierunków działania na lata 2015-2020”. Najważniejsze z nich to:

 • renowacja elewacji budynku przy ul. Pileckiego 3 ( został rozstrzygnięty przetarg na wybór wykonawcy),
 • kontynuacja wymiany płyt chodnikowych typu „polbruk” (dot. ul. Madalińskiego, Blachnickiego),
  - remont parkingu (Madalińskiego 1-3),
 • usunięcie awarii na parkingu przy ul. Madalińskiego 1 (nieszczelność) przez firmę OPWiK,
  - zagospodarowanie terenu wokół budynków przy ul. Sucharskiego 2 i 4 (zostanie ogłoszony przetarg na III etap tego zadania),
 • kontynuacja remontów osłon śmietnikowych,
 • kontynuacja wymiany oświetlenia na lampy energooszczędne w kolejnych budynkach,
 • wymiana izolacji na rurociągach w piwnicach. Rada Nadzorcza wytypuje, w których przeprowadzone będą w/w prace (wybór wykonawcy zostanie ogłoszony po przeprowadzonym przetargu),
 • wymiana drzwi, montaż domofonów ( na wniosek mieszkańców),
 • na wybór wykonawcy na odnawianie klatek schodowych zostanie ogłoszony przetarg,
 • zlecone zostanie opracowanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie terenu wokół budynku przy ul. Hubalczyków 7 (dot. parkowania samochodów).

Podkreślono, że rok 2020 jest ostatnim rokiem realizacji Uchwały Nr 8 Walnego Zgromadzenia SM „CENTRUM” z 2015 r. w sprawie Kierunków działania na lata 2015-2020.

Na w/w spotkaniach członkowie zadawali szereg pytań w sprawie planowanej budowy budynku z mieszkaniami lokatorskimi oraz poruszali sprawy dotyczące:

 • remontu chodnika przy ul. Kleeberga (realizowanego przez Miasto Ostrołęka w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 r.),
 • odnawiania klatek schodowych;
 • oświetlenia (brakujących lamp parkowych, ulicznych i wejściach do budynków),
 • remontu osłon śmietnikowych i gospodarki odpadami komunalnymi.

Kończąc spotkania Prezes dziękował za aktywny udział w trakcie ich trwania, przypomniał o prawie do uczestniczenia członków w Walnym Zgromadzeniu i apelował do podjęcia właściwych decyzji przy głosowaniu uchwał a szczególnie dotyczącej budownictwa lokatorskiego.