Wyszukaj informacji w serwisie


Spółdzielnia ogłasza przetarg na Remont – malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. gen. Antoniego Madalińskiego 9,  gen. Antoniego Madalińskiego 17 i gen. Antoniego Madalińskiego 19, będących w zasoba


O G Ł O S Z E N I E

 

            Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Remont – malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. gen. Antoniego Madalińskiego 9,  gen. Antoniego Madalińskiego 17 i gen. Antoniego Madalińskiego 19, będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45.

            W ramach planowanego remontu przewiduje się wykonanie n/w robót:

1.     naprawa i malowanie okładziny tynkarskiej,

2.     naprawa i malowanie lamperii,

3.     oczyszczenie i malowanie olejne balustrad i innych elementów metalowych,

4.     oczyszczenie i malowanie wyłazów dachowych.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”.

Termin realizacji zamówienia:  31 lipca 2023 r.

            Opis warunków udziału w postepowaniu, kryteria oceny ofert oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.smcentrum.pl

            Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

 

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy) jeżeli :

a)   upłynął termin związania ofertą,

b)   zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IX pkt 2 SIWZ,

c)  zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

     2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy) :

a)   który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b)   który został wykluczony z postępowania,

c)  którego oferta została odrzucona.

 

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w wysokości wpłaconej (bez odsetek)   na wskazany przez Wykonawcę (w Formularzu ofertowym) rachunek bankowy.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 30.03.2023 r. do godz. 1100 w sekretariacie Spółdzielni – Ostrołęka, ul. Sikorskiego 45.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni j.w. -sala konferencyjna, w dniu 30.03.2023 r., godz. 1105.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

 

 

SIWZ  (428,56 KB)

Załącznik nr 9  (79,75 KB)


METRYKA
Wprowadził(a) :Jakub Frydryk2023-03-15 12:11
pokaż pełny rejestr zmian
 
Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675