Wyszukaj informacji w serwisie


Spółdzielnia ogłasza przetarg na Remont – malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy mjr. Henryka Sucharskiego  3, mjr. Henryka Sucharskiego  5 i gen. Franciszka  Kleeberga 7  


O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. Remont – malowanie klatek schodowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy mjr. Henryka Sucharskiego 3, mjr. Henryka Sucharskiego 5 i gen. Franciszka Kleeberga 7 będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45.

W ramach planowanego remontu przewiduje się wykonanie n/w robót:

1. naprawa i malowanie okładziny tynkarskiej,

2. naprawa i malowanie lamperii,

3. oczyszczenie i malowanie olejne balustrad i innych elementów metalowych,

4. oczyszczenie i malowanie wyłazów dachowych.

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”.

Termin realizacji zamówienia: 31 sierpnia 2024 r.

Opis warunków udziału w postepowaniu, kryteria oceny ofert oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.smcentrum.pl

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy) jeżeli :

a) upłynął termin związania ofertą,

b) zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału IX pkt 2 SIWZ,

c) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

 

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy) :

a) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b) który został wykluczony z postępowania,

c) którego oferta została odrzucona.

 

Zamawiający dokonuje zwrotu wadium w wysokości wpłaconej (bez odsetek) na wskazany przez Wykonawcę (w Formularzu ofertowym) rachunek bankowy.

 

Oferty należy składać w terminie do dnia 12.06.2024 r. do godz. 1100 w sekretariacie Spółdzielni – Ostrołęka, ul. Sikorskiego 45.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni j.w. -sala konferencyjna, w dniu 12.06.2024 r., godz. 1105.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.

Załączniki

NazwaRozmiarDataIlość pobrań
SIWZ (pdf)429,45KB2024-05-28 11:08:1012
Rysunek poglądowy (pdf)79,75KB2024-05-28 11:08:4110

METRYKA
Wprowadził(a) :Jakub Frydryk2024-05-28 11:07
Ostatnia zmiana :Jakub Frydryk2024-05-28 11:08
pokaż pełny rejestr zmian
 
Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675