Wyszukaj informacji w serwisie


Spółdzielnia ogłasza przetarg na „Wymiana osłon balkonowych/loggii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45”.


O G Ł O S Z E N I E

 

            Spółdzielnia Mieszkaniowa „CENTRUM” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Wymiana osłon balkonowych/loggii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45”.

               W ramach planowanego remontu przewiduje się wykonanie n/w robót:

1.      zdemontowanie osłon balkonowych z płyt azbestowo-cementowych mocowane do elementów stalowych balkonów:

- ks. Franciszka Blachnickiego 3 - 60 szt. (o wymiarach: 115 cm na 78 cm) i 40 szt. (o wymiarach: 145cm  na 78cm)  o łącznej powierzchni  99,02 m2

- ks. Franciszka Blachnickiego 2 - 40 szt. (o wymiarach: 115 cm na 78 cm) i 20 szt. (o wymiarach: 145 cm  na 78 cm)  o łącznej powierzchni  58,50 m2

2.      wywiezienie na składowisko (przez firmę posiadającą uprawnienia do gospodarki odpadami zawierającymi azbest),

3.      oczyszczenie powierzchni metalowych balustrad z brudu, kurzu i rdzy oraz zeskrobanie łuszczącej się farby. Pozostałości oczyścić (zeszlifować) szlifierką,

4.      Dwukrotne malowanie balustrad farbą o parametrach hammeritte, w kolorze szarym,

5.      Zamontować osłony balkonowe z płyt kompozytowych gr. 4 mm, kolor szary. Płyty o parametrach ALBOND 9000 FR SILWER- płyty warstwowe z okładzinami z blachy aluminiowej grubości 0,5 mm, ze stopu aluminium EN AW-3005 według PN-EN o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania PN-EN 485-2:2009 oraz rdzeniem grubości 3 mm z kompozycji polietylenu z wypełniaczem mineralnym. Blacha aluminiowa na zewnętrznej (dekoracyjnej) stronie powleczona powłoką ochronną w kolorze szarym, na wewnętrznej (spodniej) stronie blacha powlekana lakierem poliestrowym. Klasyfikacja ogniowa w zakresie rozprzestrzeniania ognia - nierozprzestrzeniające ognia (NRO) - wymagany atest. Podczas montażu płyt wymienić śruby mocujące płyty na śruby oksydowane. Montaż płyt kompozytowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta płyt:

- ks. Franciszka Blachnickiego 3 -  60 szt. (o wymiarach: 115 cm na 78 cm) i 60 szt. (o wymiarach: 145cm  na 78cm)  o łącznej powierzchni  121,62 m2

- ks. Franciszka Blachnickiego 2 -  40 szt. (o wymiarach: 115 cm na 78 cm) i 40 szt. (o wymiarach: 145cm  na 78cm)  o łącznej powierzchni  81,71 m2

Postępowanie przetargowe prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania przetargów w Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”.

Termin realizacji zamówienia: 31.05.2023 r.

               Opis warunków udziału w postepowaniu, kryteria oceny ofert oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, którą można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni: www.smcentrum.pl

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 2 000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy), jeżeli:

a)      upłynął termin związania ofertą,

b)     zawarto umowę w sprawie niniejszego zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy,

c)      Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium (na wniosek Wykonawcy):

a)      który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,

b)     który został wykluczony z postępowania,

c)      którego oferta została odrzucona. 

Oferty należy składać w terminie do dnia 29.03.2023 r. do godz. 1100 w sekretariacie Spółdzielni – Ostrołęka, ul. Sikorskiego 45.

Koperta z ofertą winna zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy, a także opis: Przetarg  na wymianę osłon balkonowych/loggii w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Centrum” w Ostrołęce, ul. Sikorskiego 45. Nie otwierać przed 29.03.2023 r., godz. 1100.”

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Spółdzielni j.w. -sala konferencyjna, w dniu 29.03.2023r., godz. 1105.

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetarg w całości lub części bez podania przyczyny.

 

SIWZ  (367,53 KB)

 


METRYKA
Wprowadził(a) :Jakub Frydryk2023-03-15 12:14
pokaż pełny rejestr zmian
 
Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675