Wyszukaj informacji w serwisie


Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku


Od kwietnia 2023 roku wchodzą w życie zmiany dotychczasowych przepisów Ustawy regulujące i zaostrzające dotychczasowe wymagania. W budynkach lub ich częściach należących do spółdzielni mieszkaniowych w rozdziale 2. art. 3 zapisano:

1. Właściciel lub zarządca budynku lub części budynku lub osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub osoba, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, lub najemca w przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 3, zapewnia sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub części budynku:

1) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży;

2) zbywanego na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;

3) wynajmowanego.

Istotna zmiana dotyczy art. 11 pkt ust. 4:

Nabywca albo najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania zgodnie z ust. 1 odpowiednio świadectwa charakterystyki energetycznej, jego kopii albo wydruku.

Dodatkowo dopisano ust. 5 i 6 o brzmieniu:

5. W przypadku zawarcia umowy zbycia prawa własności części budynku albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo umowy najmu części budynku przekazywane świadectwo charakterystyki energetycznej dotyczy części budynku albo lokalu będących przedmiotem umowy.

6. Notariusz odnotowuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej zgodnie z ust. 1 pkt 1. W przypadku nieprzekazania nabywcy świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz poucza podmiot obowiązany do jego przekazania zgodnie z ust. 1 pkt 1 o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku.

Spółdzielnia wychodząc naprzeciw zapisom ustawy w 2022 roku zleciła wykonanie dla budynków będących w zasobach spółdzielni świadectwa charakterystyki energetycznej i jest już w ich posiadaniu.

Na wniosek właścicieli lokali takie świadectwa będą udostępniane.

Wniosek o wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku  (159,88 KB)

Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675