Wyszukaj informacji w serwisie


WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM"


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” uprzejmie zawiadamia, o zwołaniu zgodnie z § 56. ust. 1. Statutu Spółdzielni WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „CENTRUM” w dniach 26, 27 i 28 czerwca 2024 r. o godz. 1700 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Ostrołęce przy ul. Ks. F. Blachnickiego 16.

 

            Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1.  Otwarcie obrad i wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.

2.  Odczytanie listy pełnomocnictw.

3.  Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

4.  Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

5.  Wybór Komisji Wnioskowej.

6.  Przyjęcie protokołu z Walnego Zgromadzenia z 2023 r.

7.  Sprawozdanie z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni z działalności w roku 2023 r.

8.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2023.

9.  Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r.

10.   Informacja o realizacji wniosków polustracyjnych.

11.   Informacja na temat rozliczenia c.o. i c.w. w 2023 r.

12.   Sprawozdanie Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej w sprawie prawomocności obrad.

13.   Przedstawienie projektów uchwał (z uzasadnieniem) będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

14.   Dyskusja w sprawach zamieszczonych w porządku obrad.

15.   Sprawozdanie Komisji Wnioskowej  w sprawie uchwał.

16.   Podjęcie uchwał – głosowanie nad uchwałami w sprawach:

Uchwała Nr 1 - zatwierdzenia sprawozdania z pracy Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” z działalności w roku 2023.

Uchwała Nr 2 - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” za rok 2023.                           

Uchwała Nr 3 - zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” za 2023 rok.

Uchwała Nr 4 – podziału i przeznaczenia wyniku finansowego (nadwyżki bilansowej) za 2023 rok uzyskanego z działalności gospodarczej i pozostałej działalności Spółdzielni.

Uchwała Nr 5, 6 i 7 - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM” za rok 2023.

17.          Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

a) ogłoszenie wyników głosowania nad uchwałami.

18. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie Zarząd Spółdzielni informuje:

Materiały na Walne Zgromadzenie, w tym m.in. wszystkie sprawozdania i projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia, które odbyło się w 2023 r., Sprawozdanie z działalności Spółdzielni za 2023 r., Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2023 r. oraz Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia znajdują się do wglądu w biurze Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 45 – sala konferencyjna
I piętro w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1400 oraz na stronie internetowej Spółdzielni www.smcentrum.pl po zalogowaniu się do platformy eBOK
w zakładce Dokumenty i członkowie mają prawo zapoznać się z tymi dokumentami.

1.  Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i Członkowie Spółdzielni. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem obrad pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

2.  Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 2
w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do 10 czerwca 2024 r. do godz. 1500. Projekt uchwały zgłoszonej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

3.  Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

    Członek Spółdzielni ma prawo głosowania tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia.

4.  Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie.

Pełnomocnictwo* do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać imię
i nazwisko pełnomocnika, datę Walnego Zgromadzenia, na którym pełnomocnik ma reprezentować członka oraz powinno być podpisane czytelnie przez członka udzielającego pełnomocnictwa.

Tożsamość członka oraz pełnomocnika potwierdzana jest na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem.

* Wzór pełnomocnictwa jest dostępny w biurze Spółdzielni oraz na stronie internetowej www.smcentrum.pl w zakładce Druki i formularze.

Załączniki

NazwaRozmiarDataIlość pobrań
Zawiadomienie (pdf)156,27KB2024-05-28 07:46:2315
Podział Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "CENTRUM" uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia (pdf)150,87KB2024-05-28 07:46:3631
Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675