Wyszukaj informacji w serwisie


Wyjaśnienie treści SIWZ do przetargu z dnia 12.01.2024 r. pn. „Świadczenia w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2026 r. kompleksowych usług całodobowej obsługi technicznej, awaryjnej i konserwacyjnej oraz okresowych rocznych kontroli stanu technicz


OGŁOSZENIE

Dotyczy:  Postępowania przetargowego z dnia 12.01.2024 r. pn. "Świadczenia w okresie od 01.02.2024 r. do 31.12.2026 r. kompleksowych usług całodobowej obsługi technicznej, awaryjnej i konserwacyjnej oraz okresowych rocznych kontroli stanu technicznego przewodów kominowych, wentylacyjnych i instalacji gazowej budynków i nieruchomości zlokalizowanych w Ostrołęce, pozostających w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „CENTRUM”, Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM".

 

I Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa "CENTRUM" ul. Sikorskiego 45, 07-410 Ostrołęka na wniosek oferenta o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

W jakim celu wymagany jest wykaz wykonanych w ciągu trzech lat wszystkich dostaw, usług i robót zbliżonych co do zakresu tych objętych zamówieniem oraz referencje potwierdzające rzetelność ich wykonania (SIWZ - dział V. pkt. 5e str. 13) skoro według SIWZ jedynym kryterium wyboru oferty jest cena i stanowi ona 100 pkt (SIWZ - dział VIII. pkt. 1 str. 16).

Pytanie 2:

Czy w takiej sytuacji, aby nie zostać wykluczonym z postępowania, należy posiadać 3 letnie doświadczenie w zakresie porównywalnym do zakresu niniejszego postępowania?

Pytanie 3:

Czy nieposiadanie w/w doświadczenia wraz z odpowiednimi referencjami będzie skutkowało odrzuceniem oferty, nawet mimo najkorzystniejszej ceny?

ODPOWIEDŹ:

Dokument w postaci "wykazu wykonanych w ciągu trzech lat wszystkich dostaw, usług i robót
zbliżonych co do zakresu tych objętych zamówieniem oraz referencji potwierdzających rzetelność ich wykonania" stanowi dla Zamawiającego dokument potwierdzający, że Wykonawca, który ubiega się o przyznanie mu zamówienia będzie posiadał niezbędną wiedzę i  doświadczenie, w zakresie realizacji usług objętych zamówieniem. Potwierdzenie tych okoliczności jest istotne z punktu widzenia interesów Zamawiającego, ponieważ Zamawiający zamierza udzielić zamówienia podmiotowi, który nie tylko zaoferuję najniższą cenę, ale który wykaże również, że będzie posiadał należyte zdolności do wykonania przedmiotu zamówienia.

Mając na uwadze, że zgodnie z Rozdziałem V pkt 5 lit. e) SIWZ do oferty musi zostać załączony dokument w postaci "wykazu wykonanych w ciągu trzech lat wszystkich dostaw, usług i robót
zbliżonych co do zakresu tych objętych zamówieniem oraz referencji potwierdzających rzetelność ich wykonania", brak tego dokumentu (a tym samym wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia) będzie stanowił podstawę do odrzucenia takiej oferty, jako nie spełniającej warunków określonych w SIWZ. 

Należy podkreślić, że takie postępowanie Zamawiającego jest zgodne z Regulaminem przeprowadzania przetargów w SM Centrum w Ostrołęce. Zgodnie z par. 5 ust. 4 lit. d) ppkt 2 Regulaminu, zgodnie z którym: 

"Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje mające decydujące znaczenie dla wyboru najkorzystniejszej oferty, a w szczególności (...) ponadto przystępujący do przetargu mogą być zobowiązani do złożenia innych dokumentów, np.:
2) wykazu wykonanych w ciągu trzech lat wszystkich dostaw, usług i robót budowlanych
zbliżonych co do zakresu tych objętych zamówieniem i ewentualnie referencji
potwierdzających rzetelność ich wykonania."

 


METRYKA
Wprowadził(a) :Daniel Prus2024-01-17 12:57
pokaż pełny rejestr zmian
 
Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675