Wyszukaj informacji w serwisie


Ważna decyzja członków SM “CENTRUM”. Zarząd rozliczony z całorocznej pracy


Mieszkańcy udzielili absolutorium zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej “CENTRUM’. Decyzja zapadła podczas odbywającego się w ostatnich dniach Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni.

Podzielone na trzy części Walne Zgromadzenie w SM “CENTRUM” odbywało się w dniach 26 - 28 czerwca. Łącznie w spotkaniach udział wzięło około 100 osób będących członkami spółdzielni.

Walne zgromadzenie to ważny czas rozliczenia i podsumowania rocznej pracy zarządu i rady nadzorczej. Poszczególne raporty i sprawozdania, w tym także najważniejszy z dokumentów - sprawozdanie finansowe - wcześniej pozytywnie zaopiniowała rada nadzorcza. Dokumenty zostały również szczegółowo omówione podczas każdego ze spotkań.

Ważnym punktem w porządku walnego zgromadzenia były dyskusje nad sprawami zgłaszanymi przez mieszkańców uczestniczących w spotkaniach.

Walne zgromadzenie jednogłośnie zdecydowało o przyjęciu projektu uchwały dotyczącego przeznaczenia nadwyżki budżetowej uzyskanej z działalności gospodarczej na pokrycie niedoboru wynikającego z eksploatacji z lat 2016, 2017 i 2020.

Pozytywnie przegłosowane zostały również projekty uchwał związane z raportami z działalności rady nadzorczej i zarządu, sprawozdanie finansowe, rzeczowo-finansowe wykonanie palnu remontów.

Decyzją mieszkańców zarząd spółdzielni pracujący w trzyosobowym składzie uzyskał absolutorium.

Zdjęcia

Poniedziałek - Piątek

07:00 - 15:00

Telefon (Konserwator dyżurny)

+48 606 557 675